ietf-openpgp
[Top] [All Lists]

[no subject]

1999-11-19 13:39:26
»Ø¸´µ½: 
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

ÄãºÃ£¡
  ÌîÉÏÄãµÄÒ»¸öEMAIL£¬ÏµÍ³±ã»á¼Ä¸øÄã20000¸öEMAIL£¬1¸ö»»
20000¸ö£¡ÁíÍâÔÙ¼ÓÉ϶©Ôı¾ÓʼþÁбíµÄÓû§µÄEMAIL£¬Ëµ²»¶¨ÈÕºó
»áÓÐ10ÍòÉõÖÁ100Íò¸öÄØ¡£
  ÁíÎÒÊÖÍ·ÉÏÒÑÓÐ150Íò¸öEMAILµØÖ·£¬´ó²¿·ÖÊÇ´ÓһЩÖøÃûµÄ¶þ
ÊÖÊг¡¼°Ò»Ð©ÁôÏÂÕæʵµØÖ·µÄÍøÒ³ÉÏËѼ¯µÄ£¬¾ø´ó²¿·ÖÊÇÖйú´ó½µÄ
EMAIL£¬ÕâЩEMAIL¿ÉÒÔ³öÊÛ»ò½»»»¡£
  ÈôÓÐÒâÇëµ½ http://change-email.com/xj/ ÓëÎÒÁªÏµ

..................................
»òÐíÎÒ³ôÃûÔ¶Ñµ«ÎÒ×ñÊØÐÅÓã¡

         Ïà¾ü
         99.11.19


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
 • [no subject], 6565688 <=