ietf-openpgp
[Top] [All Lists]

[no subject]

1999-11-14 01:10:05
»Ø¸´µ½: 
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

   Ö»ÒªÌîÉÏÄãµÄEMAIL£¬ÏµÍ³¾Í»á¼Ä¸øÄã2Íò¸öEMAILµØÖ·£¬1¸ö»»20000¸ö£¡Áí
Íâ·²ÊǼÓÈ뱾ϵͳµÄEMAILµØÖ·¶¼»á¼Ä¸øÄ㣬Õ⾿¾¹ÓжàÉÙÎÒÒ²²»¸Ò¿Ï¶¨£¬¼ÓÈë
µÄÈËÊýÔ½¶à£¬ÄãÊÕµ½µÄEMAILµØÖ·¾ÍÔ½¶à£¬Ëµ²»¶¨ÓÐ10Íò£¬ÉõÖÁÉÏ100ÍòÄØ£¡
µ«ÊÇÄãµÄEMAILµØÖ·Òª¼Óµ½Êý¾Ý¿âÖÐÓë´ó¼Ò¹²Ïí¡£

Çëµ½ÒÔϵØÖ·½øÐн»»»:

http://xj.cool100.net<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • [no subject], dgdgdggdfg <=